Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας δίνουν οι ρυθμίσεις που τρέχουν ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο παρέχοντάς τους τη δυνατότητα ακόμα και να διαγράψουν το υπολειπόμενο ποσό του δανείου τους.

Οι σχετικές αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που βρίσκεται στη σελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τους προσωπικούς κωδικούς taxis του κάθε οφειλέτη. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Δεκεμβρίου 2018.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθούν δύο σημαντικά ζητήματα: Αφενός μιλάμε για δάνεια από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και όχι για δάνεια με επιδότηση ΟΕΚ και αφετέρου η βασική προϋπόθεση υπαγωγής είναι η ιδιοκατοίκηση ή χρήση της κατοικίας από  γονείς, τέκνα ή εν γένει συγγενείς β΄βαθμού.

Μάλιστα, αναφορικά με την ιδιοκατοίκηση και τη χρήση, αφενός διαπιστώνονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αφετέρου ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου και.

Τα οφέλη είναι πολλά και σημαντικά και αφορούν όλους τους δανειολήπτες.

Κατ’ αρχάς, υπάρχει μείωση 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους, ενώ μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση με βάση κοινωνικά κριτήρια:

  • μείωση 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες.
  • μείωση 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης).

Παράλληλα, διαγράφονται τόκοι κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επιμήκυνσης κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι άνεργος υπάρχει δυνατότητα αναστολής των πληρωμών των δόσεων από 6 έως 36 μήνες, ενω μπορούν να υπάρξουν και προσωποποιημένες ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.

Σημαντικές είναι και οι εκπτώσεις που παρέχονται εφόσον ο δανειολήπτης προχωρήσει σε ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου του.

Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να κερδίσει έκπτωση 40% εφόσον καταβάλει το 60% του τελικού ποσού του δανείου σε χρονικό διάστημα 5 ετών και έκπτωση 20% αν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 8 ετών.

Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών που αναμένεται να βγουν αρκετά κερδισμένες από τις ευνοϊκές διατάξεις της απόφασης της Υπουργού Εργασίας.

Ειδικότερα, θα υπάρχει ολική διαγραφή οφειλής εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου.

Την ίδια ώρα, θα υπάρχει ολική διαγραφή οφειλών και στις περιπτώσεις εκείνες όπου το συνολικό χρέος είναι 6.000 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Και όταν μιλάμε για συνολικό χρέος αναφερόμαστε σε άληκτο κεφάλαιο μαζί με ληξιπρόθεσμες οφειλές και τόκους υπερημερίας και τόκους κεφαλαίου.

Σε αυτή την περίπτωση θα θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες έχουν αποπληρώσει ολοσχερώς την οφειλή τους και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι θα χρειαστεί να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία τα σχετικά δικαιολογητικά προς επαλήθευση των στοιχείων ώστε να προχωρήσει η οριστικοποίηση της καταχώρισης της αίτησής του.

Με βάση τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ο καθένας πώς παρέχεται μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στους δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ να μπορέσουν είτε να ρυθμίσουν με πολύ ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους, είτε ακόμα και να τις διαγράψουν οριστικά. Αρκεί να προχωρήσουν εμπρόθεσμα στη σχετική αίτηση.