Τομείς Δραστηριότητας

Εταιρικό Δίκαιο

 • Σύσταση-τροποποίηση- λύση κάθε τύπου εταρείας
 • Προετοιμασία και σύναψη κάθε είδους σύμβασης
 • Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιρειών
 • Αντιπροσώπευση ενώπιον δημοσίων αρχών και κάθε βαθμίδας δικαστηρίου

Αστικό δίκαιο

 • Ακίνητα (μισθώσεις- αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων- μεταβιβάσεις)
 • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια-αναγνώριση τέκνων- διατροφή παιδιών)
 • Κληρονομικό Δίκαιο (διαθήκες κάθε τύπου- αποδοχή κληρονομιάς)
 • Εξώδικα
 • Πληρεξούσια
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά-Ν. Κατσέλη

Διοικητικό Δίκαιο

 • Με σημαντική πείρα στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή σε εταιρείες και τη Δημόσια Διοίκηση και έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος διαφόρων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ο Δημήτρης Μπούκας μπορεί να σχεδιάσει και εκτελέσει τον αποτελεσματικότερο τρόπο εκπροσώπησής σας ενώπιον κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής.
 • ενδεικτικά:
 • διοικητικά πρόστιμα
 • εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών
 • δικαιώματα πολίτη
 • παραλείψεις οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική εξουσία
 • υποστήριξη λειτουργικής επάρκειας φορέων του δημοσίου και ειδικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄βαθμού
 • εποπτεία νομικών υποθέσεων
 • σύνταξη και κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας
 • αξιολόγηση εσόδων
 • καταγραφή και ενεργοποίηση κληροδοτημάτων
 • αξιολόγηση δομών
 • ολοκληρωμένη διαχείριση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αναγκαστική Εκτέλεση από το Δημόσιο

 • Σε περίπτωση που υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και άλλους φορείς του Δημοσίου π.χ. Δήμους είναι δυνατή η κατάσχεση κινητών και ακινήτων του οφειλέτη σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ρύθμισης των οφειλών του. Σε πρακτικό επίπεδο, γίνεται δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ενώ αν ο οφειλέτης καθυστερήσει υπάρχει το ενδεχόμενο ακόμα και έκθεσης κατάσχεσης επί των ακινήτων που ενδεχομένως έχει.
 • Ο οφειλέτης θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσει δικαστική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέσα σε πολύ σύντομες προθεσμίες. Επομένως, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων (πχ ενημέρωση δικηγόρου κλπ) ενδέχεται να του στερήσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας.
 • Το γραφείο μας παρέχει νομική υποστήριξη προκειμένου να καταφέρετε άμεσα και αποτελεσματικά είτε να αποφύγετε τα καταδιωκτικά μέτρα μέσω της ρύθμισης των οφειλών σας είτε την αναστολή ή ακόμα και ανατροπή της εκτέλεσης της επίμαχης οφειλής.
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home2/dboukasg/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759