Βασικά ερωτήματα σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και προστασίας της 'Α κατοικίας

Πληροφορίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας:

Μάθετε τα τελευταία νέα για το Νόμο Κατσέλη

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό;

 • Όλων των ειδών οι επιχειρήσεις (ατομικές, μικρές, μεγάλες) μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών εφόσον κριθούν επιλέξιμες και βιώσιμες. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να έχουν θετική χρήση σε μια τουλαχιστον από τις τρεις πριν την υποβολή της αίτησης. Παράλληλα, μπορούν και επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους αλλά έχουν προβεί σε δήλωση επανέναρξης. Αρκεί οι οφειλές του να είναι από 20.000 ευρώ και άνω.

Ποιες οι προϋποθέσεις για την υποβολή μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό;

 • Από τη στιγμή που μια επιχείρηση θεωρείται βιώσιμη μπορεί να προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής αίτησης εφόσον πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • να έχει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2017
 • να έχει οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1 η Ιουλίου 2017
 • να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες
 • να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 • να έχει εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν
 • να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος της, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κλπ).

Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

 • Όλες ανεξαιρέτως οι οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και ιδιώτες, όπως επίσης και οι οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία).

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του εξωδικαστικού;

 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υπαχθούν σε έως 120 δόσεις μόνο όμως για οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όχι δηλαδή προς τις τράπεζες. Το ύψος των οφειλών μπορεί να είναι έως 125.000 ευρώ είτε στην Εφορία είτε στα Ασφαλιστικά Ταμεία, άρα συνολικά μέχρι 250.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής και στο νόμο Κατσέλη - εφόσον δεν υπάρχει πτωχευτική ικανότητα.

Πώς θα ρυθμίζονται οι οφειλές;

 • Οι ρυθμίσεις των χρεών των επιχειρήσεων θα γίνονται με:
 • μειώσεις επιτοκίων,
 • επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής
 • ακόμα και διαγραφή μέρους της οφειλής.

Πώς θα επικυρώνεται η συμφωνία;

 • Από τη στιγμή που τα μέρη έρθουν σε συμφωνία, θα υπογράψουν το σχετικό πρακτικό- σύμβαση αναδιάρθρωση οφειλών και να προχωρήσουν στην υλοποίησή της. Ωστόσο, παρέχεται και η δυνατότητα επικύρωσης από το δικαστήριο.
Skip to content