Άδειες Παραμονής - Golden Visa - Ιθαγένεια

Golden visa – Άδεια διαμονής για επενδυτές

Το 2013 η ελληνική κυβέρνηση θεσμοθέτησε ένα νέο τύπο άδεια διαμονής για όσους πολιτές τρίτων χωρών επιθυμούν να αποκτήσουν ακίνηση περιουσία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όσοι κατέχουν ή προτίθενται τεκμηριωμένα να αγοράσουν ακίνητο που η αξία του ανέρχεται σε 250.000 ευρώ, δικαιούνται να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα διάρκειας πέντε ετών. Ανάλογη άδεια, που τους παρέχει τη δυνατότητα ελευθερίας εισόδου σε όλες τις χώρες εντός Schengen μπορούν να λάβουν και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Άδειες διαμονής

Κατηγορίες:

Α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους

Παρέχεται η δυνατότητα παροχής άδειας διαμονής προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, εφόσον βέβαια πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Α1. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία- παροχή υπηρεσιών ή έργου

Α2. Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού

Α3. Επενδυτική δραστηριότητα

Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα»

Β) Προσωρινή διαμονή

Για μικρό χρονικό διάστημα, παρέχεται η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργασθούν ή να επισκεφθούν τη χώρα μας.

Β1. Εποχική εργασία

Β2. Αλιεργάτες

Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας

Β6. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού

Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

Γ) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους

Όσοι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν στο παρελθόν λάβει άδεια παραμονής υπό συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει ο νόμος και πλέον δεν βρίσκεται σε ισχύ, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο νόμο, να λάβουν νέα άδεια διαμονής.

Δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα, έχουν και συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες -όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, έγκυες κλπ-.

Γ1. Ανθρωπιστικοί λόγοι

Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι

Γ3. Δημόσιο συμφέρον

Γ4. Άλλοι λόγοι

Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση

Άδεια προκειμένου να μείνουν στην Ελλάδα μπορούν να αιτηθούν όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, να συμβάλλουν στην επιστημονική έρευνα, να συμμετέχουν σε εθελοντική εργασία και να λάβουν περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση.

Δ1. Σπουδές

Δ2. Εθελοντική εργασία

Δ3. Έρευνα

Δ4. Επαγγελματική κατάρτιση.

Ε) Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

Όσοι έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών μπορούν να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

ΣΤ) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

Όσοι πολίτες έχουν οικογένεια στο εξωτερικό, μπορούν υπό προϋποθέσεις να αιτηθούν για τα μέλη της οικογένειάς τους, άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας

ΣΤ2. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς

ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς

ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα

Ζ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας

Όσοι μένουν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μπορούν να καταθέσουν αίτηση προκειμένου να λάβουν μακρόχρονη άδεια παραμονής.

Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος

Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς

Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
Παρέχεται εξατομικευμένη καθοδήγηση σε όσους επιθυμούν να εδραιωθούν στην Ελλάδα και να ταξιδεύουν χωρίς περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια/υπηκοότητα έχουν:

  • Όποιοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα κι έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο
  • Όποιοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα
  • Όποιοι είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου
  • Όσοι πολίτες τρίτης χώρας έχουν συμπληρώσει επτά χρόνια παραμονής στην Ελλάδα πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
  • Όσοι είναι ομογενείς
Μετάβαση στο περιεχόμενο